Fundusze europejskie

Fundusze europejskie


ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Nazwa zamówienia

Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu informatycznego i komunikacji w przedsiębiorstwie Anker Damian Łohutko poprzez inwestycję w infrastrukturę komunikacyjno – informacyjną”. Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazur na lata 2014 -2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Anker Damian Łohutko

Kal 10a – Węgorzewo,11-600 Węgorzewo

 

Tel. 609 970 179 adres e-mail: damianlohutko@wp.pl Węgorzewo, 30 marca 2017r.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone w poszanowaniu zasady jawności, konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców, jak również z uwzględnieniem wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie, biznesplanu i załączników do konkursu realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Celem opracowania dokumentacji jest wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego m.in. rezerwację jachtów on-line 
 

       3. Charakterystyka i uwagi do przedmiotu zamówienia.

 

Kompletna dokumentacja aplikacyjna, tj. wniosek, biznesplan i załączniki zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi do konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1761/poddzialanie-143-technologie-informacyjno-komunikacyjne-w-dzialalnosci-msp. Dokumentacja zostanie opracowana na podstawie analizy własnej oraz informacji i danych przekazanych przez zamawiającego i obejmujący w szczególności:

 • Opis działalności, doświadczenie, informacja o planowanej inwestycji,

 • Opis grupy docelowej, interesariuszy,

 • Zasięg terytorialny działalności, rynek, plan marketingowy,

 • Zatrudnienie/niezbędny personel

Specyfikacja techniczna zakupowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 

       4.  Sposób przygotowania złożenia oferty

 

Wykonawca składa ofertę na podstawie załącznika nr 1 – Formularz ofertowy. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną na adres damianlohutko@wp.pl Ofertę z podaną ceną brutto należy składać do 08.04.2017 do godz. 12.00 na adres email damianlohutko@wp.pl

 

       5. Osoba Kontaktowa ze strony zamawiającego:
 

 Anker Damian Łohutko

Tel. 609 970 179 adres e-mail: damianlohutko@wp.pl

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena wykonanej usługi.

 

 1. Maksymalny termin wykonania usługi:

20.04.2017

 

O Wyniku dotyczącym wyboru wykonawcy oferenci zostaną poinformowania drogę mailową 08.04.2017 do godz. 16.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego zostanie skierowane zostanie zaproszenie do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do uzupełnienia oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia oferty bez podania przyczyn
 

Podpis Zamawiającego :

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

…………………………………..

Miejscowość i data

Anker Damian Łohutko 

Kal 10a – Węgorzewo,11-600 Węgorzewo

 

 

FORMULARZ OFEROTWY

 

NAZWA I SIEDZIBA OFERENTA …………………………………………………………………..

REGON……………………………NIP…………………………………………………………………….

 

Oferuję usługę opracowania wniosku, biznesplanu i załączników dla inwestycji o nazwie projektu: Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu informatycznego i komunikacji w przedsiębiorstwie Anker Damian Łohutko poprzez inwestycję w infrastrukturę komunikacyjno – informacyjną”.

 

 1. Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazury na lata 2014 /2020.

 2. Wartość netto usługi ………………. PLN, słownie ……………………………………………

Obowiązujący podatek VAT …….%, tj. …………………………..PLN

 1. Wartość brutto usługi ………………. PLN, słownie ……………………………………………

 2. Zobowiązuje się do dostarczenia na adres zamawiającego dwóch egz. Dokumentacji aplikacyjnej do 20.04.2017 do godz. 12.00.

 3. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania usługi.

 

………………………………………………………….
Podpis


Pobierz wersję dokumentu w formacie pdf --> /upload/files/Zapytanie%20ofertowe%20%20ANKER(1).pdf