Ogłoszenia

Ogłoszenia
Tytuł zamówienia: 
 
Dostawa spacerowego jachtu motorowego, kontenera handlowego wraz z wyposażeniem  w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch. Pakiet turystyczny trzech mazurskich firm skierowany do turystów wymagających” realizowany w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie. RPWM.01.04.02. Pakietowanie produktów i usług.
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania: formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 do zapytania: istotne postanowienia umowy;
Załącznik nr 3 do zapytania: opis przedmiotu zamówienia;

Pobierz załączniki 

Informacja z otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie postępowania 

Pobierz załączniki